Big 4呢身墨西哥造型,其實出自健仔嘅諗頭,四兄弟仲互相幫對方黐假鬚。

媽咪姐

Big 4扮嘢搵銀

2012年09月28日 ~~ 第896期 忽然1周

Big 4四子中嘅安仔,成日俾人傳佢同 Sammi今年結婚,之前四兄弟仲俾人見到喺酒店度開「兄弟會」籌備安仔婚禮。媽咪姐當然想見到呢 pair金童玉女拉埋天窗,之但係四兄弟見親記者,都係話出嚟聚會,因為要度下年農曆年演唱會嘅 rundown喎。


拍拍吓廣告,健仔忽然話攝影室啲冷氣凍,驚凍親佢個光頭,即刻縮入蘇康件披肩度, 40幾歲人依然大細路。

搵銀至上嘅 Big 4,最近就接拍騰訊 WeChat apps廣告。媽咪姐聽聞四兄弟只係拍咗幾日,就瓜分八百萬酬勞,直頭易過執豆。安仔搵到咁多老婆本,快啲娶 Sammi啦! 

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()