Nord Anglia International School租用田灣商場搞國際學校,不過因地契問題,今年九月開唔成,需要退款。

壹路學習

國際學校搶地「撻 Q」 回水收科

贊助商連結

香港愈來愈多國際學校進駐,原屬領展旗下的田灣商場,自轉手予內地發展商後,即出租予辦學團體開設 Nord Anglia International School( NAIS)。上週,地政總署證實該校部分計劃違反地契,而教育局亦未批出其申請,意味 NAIS未能於本學年開學。
本刊發現,原來該學校已偷步收生!根據一封由校方發出的信件,稱不願意轉至藍田分校的家長,可選擇退回十萬元留位費。去年底英國貴族學校凱莉山國際學校( Mount Kelly International School)被踢爆偷步收生後,被教育局警告,亦有家長入稟要求「回水」。學校回水了事,但距離開學只有四個月,受影響的家長卻十分徬徨。

打算於田灣商場建校的 NAIS,計劃於校園外加建行人天橋連接商場及停車場天台、改變停車場天台用途及改變原有公眾使用的通道,不過地政總署證實工程違反地契;而由於未能符合地契要求,教育局至今未批出該校的註冊申請。對於田灣居民,這或是一大喜訊。但對家長來說卻十分徬徨。
NAIS隨即向家長發信,指學校未能如期開學,家長可要求全數退回留位費。按其學校網站顯示,留位費達十萬元。而家長已繳付的三千元報名費則無得退回。不過校方指,學生亦可以選擇留位至一八年才入讀,或轉讀其藍田分校。
根據教育局資料,藍田分校現有五百二十八個學位,究竟有無足夠的學位讓受影響的學生入讀?由港島轉校至九龍有沒有交通安排?加上,香港仔居民不滿田灣商場建校影響交通及民生,已聯署反對建校,究竟下年度會否如期開辦?「我哋打電話去學校,仲有其他家長報咗,但佢哋咩消息都冇,開唔成就完全唔理啲 application。」受影響人士說。而記者向校方查詢,接待職員指學校尚在放復活節假,而未能回覆。

曾計劃香港上市

NAIS新校舍問題多多,未正式獲批,已有家長報名,反映了近年香港及內地人對國際學校需求甚大。 NAIS在全球共有四十三間分校,賣點是教授英國國家課程及國際化教育模式,有利學生銜接到英國升學,而學校採取小班教學,每班人數不會超過二十人,只有 Year 1至 Year 9,學費約是十五至十六萬一年。
NAIS在美國上市,大股東是亞洲私募基金霸菱亞洲投資,其中一個主要辦公室卻在香港聖佐治大廈,亦看得出其在中港兩地發展的野心。三年前,才首次進駐香港的 NAIS,在藍田前聖言中學校舍開校,批地價象徵式一元。由於獲分配空置校舍或土地發展國際學校的學校,必須為獲豁免繳稅的機構,收入及財產只准純粹用以設立及營辦非牟利學校。不過,一四年 NAIS在紐約證券交易所上市,當時曾遭立法會議員質疑其非牟利的準則。翻查年報,一四年虧損九千萬(美元),到一六年賺四千九百萬(美元),不過已列明來自香港分校的收入不可以獲利。今次新分校,在私人商場開辦,估計將有利 NAIS的財務安排。
本刊獲得一封由 Nord Anglia International School給家長的信,表示未能如期開校,亦揭示了 Nord Anglia偷步收生。


凱莉山國際學校於去年十一月請來鄭裕玲於其擬建校的屯門掃管笏地皮動土,不過好夢成空,校方要在市區租商廈代替。 擬商廈搞學校


開校不成, Nord Anglia International School指家長可選擇把學生轉去藍田分校,學生頓成人球。

另一間欲進駐香港的英國貴族學校凱莉山國際學校,去年底在擬建校的屯門掃管笏校址搞大龍鳳,請 Do Do姐鄭裕玲動土,不過至今因土地用途問題未能如期建校。有家長已入稟高等法院追討達一百九十二萬元港幣的個人提名債券。不過為了盡快搶攻市場,凱莉山都要盲搶地,由屯門靚地轉去商廈。凱莉山月初租用內企祥祺集團持有的紅磡祥祺中心,總樓面面積約二萬多平方呎,並已向城規會申請用作國際小學臨時發展。學校搞唔成,回水了事,但學生就如人球一樣,被拋來拋去,家長報名前,緊記了解清楚。

三大王牌國際學校

全港共有五十多間國際學校,現時並沒有正式排名統計,有家長會參考 IB成績,自行判斷邊間容易考入外國名校。

撰文:梁佩均
攝影:林金展、葉漢華
mailto:features@nextdigital.com.hk

 

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()