Coffee講完冇耐話要避忌,轉頭喺今個星期一( 18日)又同有婦之夫嘆啡 gathering。

媽咪姐

殘廁 Coffee波壓已婚老闆

Ads by Google

因喺「殘廁 gathering」響朵嘅 Coffee(林芊妤),之後又傳同江湖人「上海仔」扯上關係,突然富貴。媽咪姐聽佢講依家唔敢同男性朋友出街,話連親熱都有啲陰影喎,又自嘲自己有創傷後遺症,即使有追求者埋身,都全數拒絕咁話!

講就易嘅,前幾日媽咪姐又喺網上發現佢去咗一間 coffee shop,話就話捧個陳姓老闆場,轉頭仲陪人直落食埋晚飯,當然唔少得同陳老闆留倩影啦。不過 Coffee咁主動波壓兼捉住人哋隻手,令到陳太唔少老友都睇唔過眼,寸陳老闆趁老婆入咗院就作反。 Coffee見咁大迴響,都有留言補鑊,但睇嚟冇人受囉。
之後又陪陳老闆巡視業務,去到酒樓打卡,仲波壓老闆兼摸手臂。睇吓老闆個樣幾受落,仲上 fb留言多謝 Coffee。


陳太班老友就戥陳太唔抵,留言寸陳老闆作反,叫佢自己執生。 Coffee雖然留言俾陳太補飛,但都冇用。


搞完人夫跟住就撇,唔係咁好囉! 

    全站熱搜

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()