Fate

蛇年嫁娶吉日

2013年02月15日 ~~ 第916期 忽然1周

蛇年是盲年,通常不宜嫁娶,但有些人例外。且盲年都有好日子,只要鎖定這些吉日結婚擺酒,蛇年亦宜嫁娶,更會白頭到老。特別為今年想結婚的情侶,揀定蛇年嫁娶好日子。

中國以農立國,最緊要多男丁耕田,認為娶個老婆過門,生得愈多愈好,故結婚都揀雙春閏月,正值萬物生育最旺之時。
但香港人不耕田,有些夫婦甚至根本不想生育,咁盲年結婚就 fit晒。
此外,雙方同屬命硬,或生肖相沖,盲年結婚亦有好處,所謂「硬碰硬」,只要揀到個好日子,可能有機會扭轉乾坤㖭。
故特別為讀者揀了蛇年的嫁娶上吉日和中吉日,作為參考。就算結婚唔係好日,仲有解決方法,就係在每年結婚紀念日前後揀個好日子來慶祝,年年如是,作為補救。到金、銀婚時,就有機會扭轉乾坤。
(因為一、二月已過,三月又太趕,故吉日表由四月開始。)


註:子時 23:00-00:59;丑時 01:00-02:59;寅時 03:00-04:59;卯時 05:00-06:59;辰時 07:00-08:59;巳時 09:00-10:59;午時 11:00-12:59;未時 13:00-14:59;申時 15:00-16:59;酉時 17:00-18:59;戌時 19:00-20:59。
丑時是凌晨 1至 3時,通常用來上頭。出門最好午時前。晚上 7至 9時可用來擺酒和簽字。
沖生肖,怕沖的是家長、主婚人和證婚人。其次才是新人,所謂「喜事當頭」,故新人係唔怕沖的。

李丞責師傅
三代都是堪輿學家。 14歲已隨父尋龍點穴,所學之命相及風水為三代真傳。 19歲當上風水師,曾主持電台及電視節目《倫住嚟試》、《瘋 show快活人》、《中華福地》、《香港玄案》等,深入民心。 

撰文:李丞責

(李丞責)

    tvb4life 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()